EL CONSOLAT DE MAR

El Consolat de Mar de Barcelona és el Centre de Resolució de Conflictes de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. És l’instrument que es posa al servei dels empresaris/es i comerciants per tal de propiciar la solució dels seus conflictes i divergències, d’abast nacional o internacional, tot evitant el recurs al procediment judicial.

Es tracta d’una institució secular que sorgeix a l’Edat Mitjana en època de Pere III, el Cerimoniós. La seva vocació representativa dels interessos mercantils la dugué a defensar i governar amb encert el món dels nostres mercaders, tot procurant la superació dels entrebancs propis de l’activitat negocial. En definitiva, contribuí a la formació d’un entorn favorable al progrés econòmic i social del nostre país.

Les competències actuals del Consolat de Mar deriven de les funcions camerals legalment establertes tant en l’àmbit de l’Estat espanyol com en l’àmbit de Catalunya. En particular, la Llei 14/2002, de 27 de juny, catalana de cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell General de Cambres, estableix en l’apartat n) de l’article 11 que les cambres tenen, entre d’altres funcions, la de

« Dur a terme funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantils, en els àmbits nacional i internacional, i emprar qualsevol altre sistema alternatiu de solució de conflictes, de conformitat amb la legislació vigent »

També té reconeguda la facultat consultiva a través de l’emissió de dictàmens i peritatges.