RESOLUCIÓ CONSENSUADA

Què és la resolució consensuada de conflictes?

És un sistema que integra tots els procediments de resolució de conflictes diferents dels procediments judicials i arbitrals, com pot ser la mediació.

Institució responsable

El Consolat de Mar és l’òrgan que administra el procediment i garanteix el compliment dels tràmits materials i formals, tot respectant els principis inspiradors del sistema.

Fonament i característiques del sistema

Utilitzar aquests procediments depèn només de la voluntat de les parts.

Es caracteritzen per la voluntarietat, confidencialitat, flexibilitat, economia i rapidesa.

No cal que prèviament se n’hagi pactat la utilització.

Qui pot utilitzar-lo?

Tots els empresaris/àries individuals i socials que tinguin un desacord, un conflicte, una controvèrsia amb un altre empresari/ària i no vulguin o no estiguin interessats en iniciar o continuar un procediment judicial o arbitral; i que necessitin una solució òptima, econòmica, ràpida, pactada, i confidencial del problema.

Qui intervé en la resolució consensuada de conflictes?

Les empreses o els empresaris/àries, persones físiques i jurídiques, que es trobin entre si en una situació de conflicte, derivada de les relacions de l’activitat econòmica, empresarial o professional.

La tercera persona neutral és un expert/a en mediació i en la matèria objecte de controvèrsia. Facilita la comunicació entre les parts. No decideix la solució ni emet cap tipus de resolució. La seva funció és ajudar les parts a arribar a un acord.

La tercera persona neutral és independent, objectiva i imparcial. Són persones que amb la seva experiència, capacitat de negociació i formació professional ajuden els empresaris/àries –individuals i socials-, a resoldre els conflictes sense imposar la solució.

Quines matèries es poden resoldre por aquest sistema?

Totes les controvèrsies, les reclamacions i els desacords entre empresaris/àries, el coneixement dels quals no està reservat en exclusiva als tribunals de justícia, i que es poden resoldre mitjançant negociacions, com les reclamacions de quantitat, contractes, relacions entre clients, proveïdors, socis, etc.

Procediment

Les parts poden acordar lliurement el procediment i el poden adaptar a les seves necessitats, sense perjudici de les garanties legals i reglamentàries.

És un procediment ràpid i econòmic, amb una durada màxima de 60 dies, llevat que les parts acordin una altra cosa.

Àmbit geogràfic d'utilització del sistema

Els procediments de resolució consensuada de conflictes es poden utilitzar per a controvèrsies d’àmbit estatal i internacional.

ALTRES SERVEIS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

ARBITRATGE

Pot ser de dret o d’equitat i resolen experts/es en la matèria.

MEDIACIÓ

Us ajudem a trobar una solució a mida de forma confidencial.