RESOLUCIÓ CONSENSUADA

En atenció al sistema alternatiu que s’esculli, s’aplicaran les tarifes previstes per aquell procediment específic que el Consolat de Mar administri com en el cas de la Mediació Empresarial.

En el cas d’optar per altres sistemes diferents de l’esmentat, atenent a la definició i organització del procediment (mediació alternativa, conciliació, facilitació, …) s’elaborarà el corresponent pressupost que es sotmetrà a aprovació prèvia de les parts.

TARIFES

ALTRES SERVEIS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

ARBITRATGE

Pot ser de dret o d’equitat i resolen experts/es en la matèria.

MEDIACIÓ

Us ajudem a trobar una solució a mida de forma confidencial.