NORMATIVA

Normativa sobre la regulació dels sistemes alternatius de resolució de conflicte en l’àmbit competencial de la Cambra.

 • La Llei 14/2002, de 27 de juny, de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres
 • La Llei 4/2014, d’1 d’abril, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació
 • Llei 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l’àmbit del dret privat
 • Llei 5/2012, de 6 de juliol de mediació en assumptes civils i mercantils
 • Llei 25/2015 de 28 de juliol de mecanisme de segona oportunitat que modifica la Llei 22/2003 de 9 de juliol, Concursal
 • Reglament de Règim Interior de la  Cambra de Comerç de Barcelona
 • Reglament de Mediació Empresarial de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
 • Reglament d’Arbitratge
 • Reglament de Procediment de Resolució Consensuada de Conflictes
 • Reglament del Registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya
 • Reglament de l’Ordenança del Consolat de Mar