ORDENANÇA DEL CONSOLAT DE MAR

CAPÍTOL 1.

ORGANITZACIÓ

Article 1. El Consolat de Mar

En les controvèrsies i desavinences mercantils sorgides entre empresaris, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona exerceix les seves funcions arbitrals i de sistemes alternatius de resolució de conflictes a través del Consolat de Mar.

Article 2. Seu

La seu del Consolat de Mar és a la Casa Llotja de Mar, a Barcelona, al passeig d’Isabel II, número 1.

Article 3. El Consell de Vint

El Consolat de Mar actua a través del Consell de Vint, integrat pel president/a de la Cambra i per vint cònsols:

a) dinou cònsols designats pel Ple de la Cambra, a proposta del Comitè Executiu, tots ells persones de prestigi reconegut en els camps industrial, comercial i de serveis de la demarcació cameral, procurant que la representació abraci el més gran nombre de sectors empresarials

b) un vintè cònsol que serà el president/a de la Llotja de Cereals, atesa la cooperació històrica d’aquesta amb el Consolat de Mar

Article 4. Presidència

El Consell de Vint el presideix el president/a de la Cambra o, per delegació seva, pel/per la cònsol major, elegit per aquell entre els membres del Consell de Vint.

Article 5. Secretaria

La secretaria del Consolat de Mar l’exerceix el secretari/ària general de la Cambra o un empleat d’aquesta corporació que, reunint la condició de lletrat, hagi designat prèviament el Comitè Executiu a proposta del president/a.

Article 6. Mandat dels cònsols

El mandat dels cònsols dura quatre anys i poden ser reelegits.

L’extinció del mandat pot tenir lloc anticipadament per renúncia, per incapacitació o per cessament acordat pel Ple de la Cambra. En aquest cas, el mandat del substitut s’extingirà en acabar el període de quatre anys que corresponia a la persona substituïda, també sense perjudici de la substitució.

Article 7. Funcionament

El Consell de Vint el convoca el seu president/a o el/la cònsol major, almenys una vegada cada trimestre, amb una antelació mínima de 5 dies, mitjançant comunicació, preferentment per mitjans electrònics, carta tramesa als seus membres a l’adreça o dades alternatives que hagin comunicat a aquest efecte. En els casos que el President/a o el/la Cònsol Major considerin que concorren circumstàncies que aconsellen una reunió amb caràcter d’urgència, podrà convocar-la amb una antelació mínima de 2 dies pel mitjà que en permeti tenir constància.

El Consell quedarà constituït en primera convocatòria si concorren a la reunió almenys la meitat dels membres efectius. En defecte d’aquesta assistència, restarà constituït en segona convocatòria, encara que aquesta no s’hagi previst expressament, si hi concorre almenys la tercera part dels membres efectius.

En defecte d’assistència del/de la cònsol major, els assistents designaran la persona que haurà d’exercir les seves funcions en la reunió.

El Consell de Vint podrà dur a terme les seves sessions i prendre acords de forma telemàtica, o per altres mitjans electrònics, sempre que permeti tenir constància de la identitat i participació dels cònsols que hi assisteixin.

Els acords es prendran per majoria de vots, i el del president/a, si hi assisteix, tindrà la condició de vot de qualitat. En qualsevol cas el vot del/de la Cònsol Major serà diriment.

El secretari/ària, amb el vistiplau del president/a o del/de la cònsol major, redactarà l’acta corresponent, que es podrà aprovar de manera immediata o en la reunió següent.

Article 8. Comitè Restringit

El Consell de Vint designarà al final de cada sessió un Comitè Restringit, integrat pel/per la cònsol major i fins a quatre cònsols més, el qual tindrà delegades, entre sessió i sessió del Consell de Vint, les funcions d’aquest en administració d’arbitratges i sistemes alternatius de resolució de conflictes.

El Comitè Restringit es podrà reunir sempre que concorri la majoria dels seus membres comptant sempre amb l’assistència del Secretari, sense necessitat d’un termini específic previ per a ser convocat.

El Comitè Restringit prendrà els seus acords per majoria dels seus membres i donarà compte de la seva activitat en la reunió següent del Consell de Vint.

El Comitè Restringit podrà dur a terme les seves sessions i prendre acords de forma telemàtica, o per altres mitjans electrònics, sempre que permeti tenir constància de la identitat i participació dels membres que hi assisteixin.

En qualsevol cas, el vot del/de la Cònsol Major serà diriment.

CAPÍTOL 2.

ELS PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Article 9. Classes

Les controvèrsies que sorgeixin entre empresaris sobre qüestions mercantils es poden sotmetre, en el si del Consolat de Mar:

a) a arbitratge de dret o d’equitat, tant intern com internacional

b) a qualsevol procediment dels anomenats sistemes alternatius de resolució de conflictes que hagi establert el Consolat de Mar

Article 10. Principis generals

Els procediments es duran a terme de manera flexible, procurant la resolució consensuada de la controvèrsia i el foment de la relació personal entre les parts interessades.

En qualsevol cas, es respectaran de manera escrupolosa els principis d’audiència, de contradicció, d’igualtat entre les parts i de confidencialitat.

Article 11. Confidencialitat

Els àrbitres i els tercers neutrals que intervinguin en els procediments actuaran amb imparcialitat, independència i lleialtat total envers les parts, i guardaran la més estricta confidencialitat sobre el que faci referència directa o indirecta a la seva actuació. En el moment en què acceptin la designació, hauran de signar el document corresponent en aquest sentit.

Especialment, en els sistemes alternatius de resolució de conflictes, els tercers neutrals s’ha de comprometre per escrit a no fer en cap cas ús de:

a) els punts de vista expressats per les parts durant el procediment amb vista a una possible resolució del conflicte

b) els documents, els informes o les declaracions fetes o aportades durant el procediment

c) qualsevulla acceptació o admissió de les parts durant el procediment

d) les propostes orals o escrites que hagi fet el tercer neutral

e) el fet que una part hagi estat disposada a acceptar la proposta del tercer neutral

Article 12. Despeses

El Consell de Vint regularà per a cada procediment el barem per calcular les despeses.

Les despeses de procediment, compresos els honoraris de les persones que hagin d’actuar d’àrbitre o de tercer neutral, aniran a compte de les parts.

En iniciar-se el procediment, el Consell de Vint o el Comitè Restringit comunicarà a les parts l’import calculat de les despeses i el que correspon a cada part.

Si, iniciat el procediment, es preveu la insuficiència de la provisió inicial, el Consell de Vint o el Comitè Restringit comunicarà igualment l’import complementari que correspongui fer efectiu.

Si en el termini de 30 dies a comptar des de la comunicació les parts no han abonat els imports corresponents, el procediment es donarà per tancat o per suspès, a criteri del Consell de Vint o del Comitè Restringit, i es procedirà a notificar-ho a les parts i se n’estendrà la diligència corresponent.

Article 13. Documentació

La documentació dels procediments estarà dipositada a la secretaria del Consolat de Mar, sota la custòdia del secretari/ària del Consell de Vint.

El secretari/ària del Consell de Vint estén les actes previstes en aquestes normes i les signen, segons la classe de procediment, els cònsols, l’àrbitre, el tercer neutral i les parts.

El secretari/ària del Consell de Vint estén les diligències.

Article 14. Comunicacions

Els escrits que, amb relació als procediments, hagin de trametre els àrbitres o els tercers neutrals i les parts es podran fer a través del Registre General de la Cambra o de qualsevol mitjà de comunicació que n’acrediti l’emissió i la rebuda.

Article 15. Representació

En tots els procediments, les parts es podran fer representar per una persona amb poders per comprometre’s en arbitratge o per transigir, en general o sobre la qüestió plantejada, tant en arbitratge com en sistemes alternatius de resolució de conflictes.

Els poders es podran atorgar davant de notari/ària o apud acta, davant del secretari/ària del Consell de Vint.