Mediació empresarial

Us ofereix trobar solucions de forma confidencial i gestionar les vostres expectatives, solucions que en un procediment judicial o arbitral no podríeu obtenir.

PREÀMBUL

La Llei catalana 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres, atribueix a les Cambres de Comerç les funcions d’arbitratge, mediació i conciliació mercantils, en els àmbits nacional i internacional, i emprar qualsevol altre sistema alternatiu de solució de conflictes.

La Llei estatal 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, atribueix la consideració d’institucions de mediació a les corporacions de dret públic que tinguin entre les seves finalitats l’impuls de la mediació i, per això, modifica la llei estatal 3/1993, de 23 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació en el sentit d’afegir aquesta finalitat.

Les cambres catalanes han desenvolupat, durant la seva llarga trajectòria al servei del món empresarial, una dilatada experiència i una bona pràctica en la resolució consensuada de conflictes com el millor camí per a les empreses per trobar sistemes alternatius més eficaços que el judicial. I han recollit el llegat històric del Consolat de Mar com a centre per a la resolució alternativa dels conflictes empresarials.

Conscient del paper que han de seguir complint les cambres catalanes i el Consolat de Mar com institucions de mediació empresarial, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’acord de 15 de setembre de 2011 signat pel Departament de Justícia i el Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, ha encarregat al Consell General de les Cambres la gestió del servei de mediació empresarial inclòs en les funcions que poguessin correspondre al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. I el Consell General de les Cambres ha de realitzar aquesta gestió segons els procediments establerts i les tarifes aplicables en el marc del Consolat de Mar.

D’aquesta manera, les cambres de comerç no només han de dur a terme les funcions obligatòries de la mediació mercantil assignades ja per la llei catalana de cambres de 2002, sinó, a més, per delegació de la Generalitat, les relatives a la mediació empresarial que a aquesta corresponen, sota la supervisió i, en definitiva, direcció tècnica del Consolat de Mar.

Aquest important paper a complir per les cambres catalanes i el Consolat de Mar ha portat al Consell General de Cambres i al Consell de Vint del Consolat de Mar a aprovar el present Reglament, per dotar a la mediació empresarial de la sòlida construcció jurídica i institucional que mereix la seva intervenció.

ARTICLE 1. CONCEPTE DE MEDIACIÓ

S’entén per mediació aquell mitjà de resolució de conflictes, qualsevulla que sigui la seva denominació, en la que dues o més parts intenten voluntàriament aconseguir per elles mateixes un acord amb la intervenció d’una persona mediadora.

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona és una institució de mediació reconeguda per la Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del seu Consell General i la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat del Parlament de Catalunya, per la Llei 3/1993, de 22 de març, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació y per la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona exerceix, entre d’altres, llur funcions d’organització i administració de sistemes alternatius de resolució de conflictes a través del Consolat de Mar i, especialment, per mitjà del seu òrgan de govern, el Consell de Vint.

El Consell de Vint es regeix per l’Ordenança del Consolat de Mar aprovada per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Aquest reglament s’aplicarà als procediments de mediació administrats pel Consolat de Mar que siguin sotmesos a la seva intervenció.

ARTICLE 3. OBJECTE

Aquest reglament serà d’aplicació a les mediacions en assumptes civils i mercantils inclosos els transfronterers, sempre que no afectin a drets ni obligacions no disponibles per a les parts d’acord amb la legislació que sigui d’aplicació.

ARTICLE 4. LES PARTS

A títol enunciatiu i no limitatiu, poden ser parts les persones físiques i jurídiques que desenvolupin una activitat empresarial o que siguin titulars de drets derivats de la seva condició de soci o altres càrrecs facultats per administrar l’empresa i aquelles entitats contemplades en l’apartat 4 de l’article 35 de la Llei General Tributària, quan siguin titulars d’una activitat empresarial i estiguin degudament representades, així com les agrupacions d’interès econòmic i unions temporals d’empresa, quan es trobin en una situació de desacord, conflicte o controvèrsia en l’àmbit de les seves activitats o relacions empresarials, professionals o patrimonials.

Les parts tenen l’obligació de:

1. Signar l’acta inicial en la sessió constitutiva amb el pacte de confidencialitat, l’acta final i, si escau, l’acord de mediació.

2. Assistir personalment a les sessions de mediació o fer-se representar per persones que tinguin capacitat de decisió i poder suficient per arribar a acords.

3. Abonar el cost del procediment d’acord amb les tarifes aprovades pel Consolat de Mar.

Les parts poden assistir a les sessions acompanyades dels seus lletrats o altre tipus d’assessors. En aquest cas, ho hauran de comunicar al Consolat de Mar amb una antelació suficient per garantir la igualtat de condicions per a l’altra part.

Les parts poden comptar amb la col·laboració d’experts o pèrits, la funció dels quals es limitarà a l’assessorament tècnic en la matèria i aspectes que les parts sol·licitin.

ARTICLE 5. LA PERSONA MEDIADORA

El Consolat de Mar designarà en cada procediment una persona neutral experta en mediació. La persona mediadora es mantindrà neutral, independent, objectiva i imparcial durant la mediació. L’acceptació de la mediació comporta l’obligació d’aplicar i complir aquest reglament.

Quan les característiques de l’assumpte ho aconsellin, el Consolat de Mar o les parts de comú acord, podran designar més d’una persona mediadora, actuant aquests de forma coordinada.

La persona mediadora haurà de comunicar al Consolat de Mar, en el termini màxim de tres dies, la seva acceptació o no, manifestant-ne la causa. En el cas que no ho hagi fet en el termini esmentat, el Consolat ho comunicarà a les parts i es procedirà a una nova designació.

La persona mediadora complirà amb les condicions de formació, ple exercici dels seus drets civils i l’assegurança corresponent de responsabilitat civil o garantia equivalent, i la seva actuació s’ajustarà al que disposa la normativa de mediació en assumptes civils i mercantils i aquest reglament.

Les funcions de la persona mediadora seran:

– Valorar si el conflicte és matèria disponible per a les parts.

– Convocar a les parts per a cada sessió amb l’antelació necessària.

– Dirigir les sessions i gestionar el procediment.

– Promoure la creació de condicions positives per a reconduir un conflicte a un procés de diàleg.

– Facilitar i dinamitzar la comunicació entre les parts i la generació d’opcions.

– Facilitar l’exposició de les seves posicions i la seva comunicació de manera igual i equilibrada que possibilitin arribar a un acord satisfactori.

– Ajudar en tot allò que permeti a les parts resoldre per acord el seu conflicte.

– Comunicar a totes les parts la celebració de les reunions que tinguin lloc per separat amb alguna d’elles, sense perjudici de la confidencialitat sobre el que s’hi hagi tractat.

– No comunicar ni distribuir la informació o documentació que la part li hagués aportat, excepte autorització expressa d’aquesta.

– Vetllar per a que les parts tinguin l’assessorament i la informació suficient en tot el procés. (article 13.1 de la Llei 5/2012)

– Comunicar a les parts i al Consolat de Mar la seva renúncia a dur a terme la mediació amb l’obligació de lliurar-los la corresponent acta on consti els motius de la renúncia.

– Abstenir-se en el moment en el que la seva imparcialitat pugui quedar afectada o generar un conflicte d’interessos i, en tot cas, quan:

– Hi hagi alguna relació personal, contractual o empresarial amb una de les parts.

– Hi hagi qualsevol interès directe o indirecte en el resultat de la mediació.

– Quan la persona mediadora o un membre de la seva empresa o organització, hagi actuat anteriorment a favor d’una o vàries de les parts en qualsevol circumstància, amb excepció de la mediació.

– Acceptar i continuar la mediació si pot garantir la seva imparcialitat donant-se alguns dels supòsits que són causa d’abstenció, sempre que les parts ho consentin i ho facin constar expressament.

– Comunicar a les parts i al Consolat de Mar la seva abstenció o recusació dintre de les 24 h en que s’hagi produït.

– Comunicar al Consolat la realització de cadascuna de les fases i lliurar la informació i documentació corresponents a la mediació que hagin de conservar-se en l’expedient, així com les actes inicial, final i acords de la mediació.

ARTICLE 6. PRINCIPIS DEL PROCEDIMENT

El procediment de mediació del Consolat de Mar es caracteritza pels següents principis:

1. Voluntarietat: La mediació és voluntària. Les parts, prèviament informades, prenen la decisió voluntària d’iniciar el procediment.

2. Lliure disposició del procediment: Ningú està obligat a mantenir-se en el procediment de mediació ni a concloure un acord. Per tant, iniciada la mediació, si una part no desitja continuar, pot interrompre la seva participació i donar el procediment per acabat. En aquest cas, és suficient la comunicació a la persona mediadora, de manera fefaent i per qualsevol dels mitjans admesos pel nostre ordenament jurídic, sense que sigui necessari l’explicació dels motius.

3. Confidencialitat: tota persona que participi en el procediment queda obligada pel deure de confidencialitat. De la mateixa manera, també serà confidencial, la documentació utilitzada en la mediació sempre que revesteixi aquest caràcter.

Per tal de garantir la confidencialitat:

– Acabat el procediment es tornaran a cada part els documents que haguessin aportat.

– Els documents que no s’haguessin de tornar a les parts, si la persona mediadora ho considera, s’inclouran a l’expedient que s’haurà de conservar i custodiar pel Consolat de Mar una vegada s’hagi acabat el procediment, per un termini mínim de quatre mesos.

– El Consolat de Mar no divulgarà, sense l’autorització de les parts, l’existència ni el resultat del procediment. No obstant, el Consolat podrà incloure informació relativa al procediment en les estadístiques globals de les seves activitats, sempre que la informació no desvetlli la identitat de les parts ni les circumstàncies particulars de la controvèrsia.

– La confidencialitat de la mediació i el seu contingut no permet que les persones mediadores o les que participin en el procediment de mediació estiguin obligats a declarar o a aportar documentació en un procediment judicial o en un arbitratge sobre la informació derivada d’un procediment de mediació o relacionada amb el mateix, excepte quan:

– Les parts de manera expressa i per escrit dispensin d’aquesta obligació.

– Mitjançat resolució judicial motivada, sigui sol·licitada pels jutges de l’ordre jurisdiccional penal.

4. Neutralitat: L’actuació de la persona mediadora és neutral en el procediment, sense interès en el seu resultat.

5. Imparcialitat: La persona mediadora garantirà la seva independència respecte de les parts, no podent actuar en perjudici o interès de qualsevol d’elles.

6. Igualtat de les parts: les parts intervindran amb igualtat d’oportunitats i la persona mediadora vetllarà per a que es mantingui l’equilibri entre les seves posicions i el respecte sobre el els punts de vista que cadascuna manifesti.

7. Flexibilitat: Sens perjudici del respecte als principis establerts en aquest reglament, la mediació s’organitzarà de la forma que les parts i el mediador considerin, adequant-se a les necessitats de les parts i a les característiques de la controvèrsia.

ARTICLE 7. PROCEDIMENT

El Consolat de Mar administrarà els procediments del servei de mediació de la Cambra. Aquest disposarà dels mitjans humans i tècnics necessaris per a la correcta prestació del servei. El personal de la Cambra amb la formació suficient i requisits exigits podrà formar part del Registre de mediadors del Consell General de Cambres i actuar com a persones mediadores en les mediacions sotmeses a la Cambra. Així mateix, es podran integrar en el Grup Tècnic de Mediació del Consell General de les Cambres.

I. Sol·licitud

El procediment podrà iniciar-se amb la presentació d’una sol·licitud amb el formulari facilitat per la Cambra, disponible a les oficines de la corporació i a la pàgina del servei de mediació de la Cambra www.consolatdemar.org, que es presentarà degudament complimentada juntament amb la documentació pertinent i que es presentarà per correu electrònic a mediacioempresarial@consolatdemar.org o en el Registre de la Cambra adreçat a “Servei de mediació de la Cambra de Comerç de Barcelona o Consolat de Mar”. S’hauran d’emplenar tots els camps del formulari assenyalats com obligatoris.

També s’adjuntarà a la sol·licitud el justificant de pagament de la tarifa corresponent fixada per a l’obertura de l’expedient. Si en el termini de cinc dies hàbils, no s’hagués adjuntat, la sol·licitud es tindrà per no presentada.

En el cas de mediació derivada de jutjats, tribunals o altres entitats públiques o privades amb les que la Cambra hi mantingui un conveni, es tindrà en compte el contingut d’aquells, però, en tot cas, si les parts no són beneficiàries de justícia gratuïta, hauran d’abonar els imports fixats en les tarifes.

II. Acceptació

El Consolat de Mar, a través del seu servei de mediació, examinarà i comprovarà si es compleixen els requisits per sotmetre’s al procediment de mediació.

En el cas que sigui afirmatiu i es compti amb l’acceptació d’ambdues parts, se les citarà per a la sessió informativa. En el cas que s’hagi sol·licitat només per una de les parts, el Consolat de Mar ho comunicarà a l’altra part, per un mitjà idoni per acreditar la recepció de la sol·licitud de mediació. El Consolat de Mar comunicarà telefònica o telemàticament amb la part per informar-lo breument del procediment i, en tot cas, citar-la a una sessió informativa. Si la part accepta, es convocarà a les parts a la corresponent sessió informativa. L’acceptació de la mediació haurà de fer-se per escrit de la mateixa manera que el sol·licitant, acompanyant igualment el justificant de pagament de la tarifa per a l’obertura de l’expedient.

Si la part no confirma la seva voluntat d’acceptar l’assistència a la sessió informativa o a la mediació en un màxim de 15 dies hàbils des de que se li va comunicar la sol·licitud de l’altra part, s’entendrà que no desitja acceptar-la. Aquest fet es comunicarà, en un termini màxim de cinc dies, a l’altra part i es tancarà l’expedient, bé indicant que la part no ha assistit a la sessió informativa o ha manifestat no voler-hi assistir o bé, que no ha hagut acord per sotmetre’s a mediació.

III. Designació de la persona mediadora

El Consolat de Mar designarà la persona o persones mediadores entre les persones incloses en el Registre de mediadors del Consell General de Cambres de Catalunya d’acord amb els criteris objectius següents i per l’ordre que s’expressen: Les que proposin les parts; les que coincideixin en més especialitats del supòsit identificat per les parts i requeriments de coneixement de llengües i les que tinguin uns honoraris més baixos per sessió. Aquesta designació es comunicarà a les parts per a que puguin fer ús del seu dret a recusar-les justificadament. En el cas de recusació, les parts i la o les persones mediadores han de comunicar al Consolat aquesta recusació per tal que es procedeixi a una nova designació.

Per tal de facilitar la proposta el Consolat, a petició de les parts, podrà lliurar-los una llista de tres persones que compleixin els supòsits identificats per les parts com a necessaris. Les parts podran comunicar al Consolat la seva elecció o facilitar cada una un ordre de preferències per tal que el Consolat pugui fer una designació objectiva entre les persones proposades.

Després de dues recusacions en les que no concorri causa d’incompatibilitat o abstenció, el Consolat de Mar es reserva el dret de tancar l’expedient de mediació.

IV. Sessió informativa

Rebuda la sol·licitud, el Consolat de Mar citarà a les parts per a la celebració de la sessió informativa. Aquesta sessió informativa, es podrà celebrar de forma individual o de forma conjunta, atès el criteri del Consolat de Mar o el mediador.

La persona mediadora informarà de les possibles causes que puguin afectar a la seva imparcialitat, de la seva professió, formació i experiència. També explicarà els principis del procediment i el desenvolupament de les sessions de mediació, els beneficis d’arribar a una acord en la solució del conflicte, les funcions de la persona mediadora, la facultat de donar per acabada la mediació en qualsevol moment, les conseqüències jurídiques de l’acord, el termini per signar l’acta constitutiva, així com els possibles efectes i incidències respecte el procediment judicial, estigui iniciat o no (suspensió o declinatòria).

En el cas d’inassistència injustificada de qualsevol de les parts a la sessió informativa s’entendrà que desisteix de la mediació sol·licitada. La informació de la part o parts que no haguessin assistit a la sessió informativa no és confidencial.

Si les parts acorden l’inici de la mediació i la persona mediadora considera l’assumpte mediable, convocarà les parts o donarà inici a la sessió constitutiva.

La persona mediadora, en el termini màxim de cinc dies, lliurarà al Consolat de Mar el comprovant conforme s’ha dut a terme la sessió informativa i les parts accepten o rebutgen sotmetre’s per tal que s’inclogui en l’expedient corresponent.

En el cas de derivació per part de jutges i tribunals, el Consolat de Mar els comunicarà la seva assistència o no a la sessió informativa.

V. Sessió constitutiva

Per dur a terme la sessió constitutiva s’haurà d’haver abonat la provisió de fons que correspondrà a l’estimació aproximada a l’import dels honoraris de la persona mediadora segons el plantejament que es faci i acceptin les parts i les despeses del servei de mediació del Consolat.

En tot cas la sessió constitutiva haurà de tenir lloc (o ser convocada) en el període màxim de 20 dies hàbils des de la celebració de la sessió informativa de mediació. En cas contrari, es tancarà l’expedient.

La provisió de fons es farà al Consolat de Mar prèviament a la sessió constitutiva o en aquell mateix moment. Si no s’abona la provisió de fons per una de les parts, s’entendrà que desisteix de la mediació, a no ser que l’altra part aboni l’import total. En cas contrari es tancarà l’expedient.

El procediment de mediació començarà amb la sessió constitutiva en la que les parts signaran l’Acta inicial, que expressarà la voluntat de participació de les parts i l’acceptació del deure de confidencialitat i es farà constar expressament:

– La identificació de les parts.

– La designació del Consolat de Mar com institució de mediació.

– L’objecte del conflicte que es sotmet a mediació.

– El programa orientatiu de sessions i la duració prevista per al seu desenvolupament, sense perjudici de la seva possible modificació.

– La informació sobre el cost de la mediació o les bases per a la seva determinació, amb indicació separada dels honoraris de la persona mediadora i de la resta de possibles despeses. – La declaració de l’acceptació voluntària per les parts de l mediació i que n’assumeixen les obligacions que se’n deriven.

– El lloc de celebració i la llengua del procediment.

L’Acta inicial també serà signada per la persona mediadora i, si escau, per les persones que acompanyin a les parts que hagin de ser presents en el decurs del procés.

Les persones que no essent parts assisteixin a alguna de les sessions de mediació, signaran el corresponent compromís de confidencialitat a fi de preservar els principis i seguretat del procediment.

Pel compromís de confidencialitat les parts i els tercers que intervinguin s’obliguen a no utilitzar en cap cas:

– Els punts de vista que les parts expressin en el decurs de les sessions en vista a la possible resolució del conflicte.

– Els documents, informes o declaracions que facin o aportin les parts en el decurs de les sessions i siguin confidencials, entenent-se com a tals, aquells que només les parts poden proporcionar i no són accessibles d’una altra manera, a no ser que la part que aporta aquesta informació manifesti o autoritzi expressament i per escrit que no són confidencials.

– Qualsevol acceptació o admissió de les parts en el decurs de les sessions individuals o conjuntes.

– Les propostes orals o escrites que es facin en el decurs de la mediació.

– El fet que una o altra part hagi estat disposada a acceptar una proposta. La persona mediadora lliurarà, en el termini màxim de cinc dies, l’Acta inicial al Consolat de Mar així que estigi completa i signada per les parts i per ella mateixa, a fi d’incloure-la en l’expedient corresponent.

VI. Sessions de mediació

Les sessions consistiran en reunions conjuntes o individuals amb les parts i tindran una duració aproximada d’uns noranta minuts, si no s’estableix per acord de les parts i de la persona mediadora organitzar el desenvolupament de la mediació amb un altre criteri temporal o d’altra manera diferent que el de sessions o que es podran dur a terme en el mateix dia o dies successius.

En els casos que es requereixi i totes les parts manifestin el seu consentiment, es podrà nomenar un pèrit expert que serà a càrrec per les parts i que es limitarà exclusivament a l’assessorament tècnic en els aspectes que les parts requereixin.

La persona mediadora d’acord amb les parts fixarà les successives sessions.

La duració de la mediació serà el més breu possible i s’intentarà concentrar en el menor nombre de sessions.

VII. Acabament de la mediació

La mediació pot concloure amb acord total o parcial o sense aconseguir cap acord.

La mediació finalitzarà també en els següents casos:

– Pel transcurs del termini previst inicialment per les parts per al desenvolupament de la mediació, sense que les parts hagin arribat a cap acord, excepte que les parts acordin prorrogar el procediment. En aquest cas, les parts ho hauran de comunicar a la persona mediadora i aquesta al Consolat de Mar, en el termini màxim de cinc dies

– Per renúncia expressa o tàcita d’una de les parts.

– Per renúncia de la persona mediadora si, segons el seu criteri professional, la controvèrsia no pot resoldre’s en mediació.

La renúncia de la persona mediadora a continuar el procediment o el rebuig de les parts a aquella, només produirà l’acabament del procediment quan no s’arribi a designar una nova persona mediadora.

La persona mediadora redactarà l’Acta final acreditativa del nombre de sessions o duració i altres aspectes fonamentals.

L’Acta final recollirà la identitat de les parts, els assistents, de forma clara i comprensible els acords parcials o totals o la causa de la finalització, sense cap mena de referència a escrits, fets, comentaris o postures aparegudes en el decurs de les sessions, de tal manera que es respecti el deure de confidencialitat.

L’Acta es signarà per totes les parts i es lliurarà un exemplar original a cadascuna d’elles i a la persona mediadora que l’haurà de lliurar al Consolat de Mar en el termini màxim de cinc dies, juntament amb la documentació que s’hagi de conservar en l’expedient. També signaran la persona mediadora i les persones que hagin intervingut acompanyant a les parts en el decurs del procés i estiguin presents en el moment de formalitzar-la.

L’acord es redactarà respectant el que es disposa en l’article 23 de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, i respectant el contingut dels acords que figurin en l’Acta final. Seran redactats jurídicament per les parts i no podran incloure més acords dels que figurin a l’Acta final. Les parts signaran l’acord i l’hauran de lliurar a la persona mediadora en el termini màxim d’un mes des de la signatura de l’Acta final per tal que pugui comprovar que correspon amb el contingut de l’Acta final. La persona mediadora l’haurà de lliurar al Consolat de Mar en el termini màxim de cinc dies des de que li va ser lliurat.

Quan l’acord s’hagi aconseguit en una mediació desenvolupada desprès d’iniciar un procés judicial, les parts podran sol·licitar del jutjat o tribunal la seva homologació d’acord amb el que disposa la Llei d’enjudiciament civil.

En el cas de derivació per part de jutges i tribunals el Consolat de Mar els comunicarà la finalització de la mediació i si hi ha hagut acord parcial, total o no hi ha hagut acord.

La persona mediadora informarà les parts del caràcter vinculant de l’acord al que s’ha arribat i que poden instar la seva elevació a escriptura pública per tal d’atorgar-li la naturalesa de títol executiu.

ARTICLE 8. PROCEDIMENT ABREUJAT

Per tal de guanyar en rapidesa, es defineix un procediment abreujat, que redueix els terminis ordinaris, tot mantenint les característiques essencials de les mediacions del Servei de Mediació. Llevat que les parts acordin el contrari, aquest procediment de mediació es podrà aplicar a totes les mediacions que se sotmetin al Consolat de Mar.

Per als supòsits que només tinguin per objecte de mediació la reclamació d’una quantitat econòmica d’un import igual o inferior a 6.000 euros es desenvoluparan preferentment per mitjans electrònics, excepte que aquests mitjans no siguin adequats per alguna de les parts. Per utilitzar els mitjans electrònics caldrà garantir la identitat de les parts que intervinguin i el respecte als principis de la medicació previstos a la llei.

La sol·licitud de mediació, formalitzada a través de la pàgina web HYPERLINK www.consolatdemar.org , justificant del pagament de la tarifa corresponent per a l’obertura de l’expedient, es presentarà al Consolat de Mar a través de correu electrònic en la següent adreça mediacióabreujada@consolatdemar.org La sol·licitud podrà anar acompanyada d’una proposta d’acord.

El Consolat de Mar en donarà trasllat a l’altra part atorgant-li un termini de 7 dies hàbils des de que se li va traslladar la sol·licitud per a que presenti per la mateixa via la seva resposta. En el cas de no obtenir resposta en aquest termini, s’entendrà que no desitja acceptar la mediació. El Consolat de Mar designarà a la persona mediadora o mediadores d’acord amb el s’estableix en aquest reglament.

Tot i ser un procediment que preferentment es desenvolupi per mitjans electrònics, això no obsta per a que el Consolat de Mar consideri dur a terme les sessions de mediació de forma presencial, malgrat seguir els terminis per a aquest procediment abreujat i complint igualment les formalitats i requisits previstos en aquest reglament.

En tot el que no es preveu en aquest procediment abreujat s’aplicarà aquest reglament.

La persona mediadora informarà a les parts del contingut de la sessió informativa i, en el cas d’acceptació de la mediació es farà l’Acta de la sessió constitutiva. Posteriorment, donarà trasllat per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de la proposta de la part sol·licitant a l’altra part i de la resposta rebuda a la sol·licitant, que s’haurà de fer en un termini de 7 dies des de l’acceptació de la mediació.

En el termini màxim de 15 dies hàbils des de l’acabament de la mediació, la persona mediadora redactarà l’Acta final en la que determinarà la conclusió del procediment i, si escau, dels acords aconseguits de forma clara i comprensible o de l’acabament de la mediació per qualsevol altra causa.

ARTICLE 9. TARIFES, DESPESES I PROVISIÓ DE FONS

Les parts abonaran les tarifes, honoraris i despeses derivades de la mediació dels que seran degudament informats a l’inici del procediment. El repartiment de l’import serà a parts iguals entre les parts, a no ser que les parts acordin una altra cosa o que alguna d’elles decideixi assumir una part superior a la que li correspondria.

Les parts hauran d’abonar la tarifa per obertura de l’expedient en el moment de presentar la sol·licitud i acceptació de la mediació, i realitzaran una provisió de fons inicial corresponent als honoraris de la persona mediadora. Així mateix, realitzaran les corresponents provisions de fons successives que es vagin sol·licitant quan s’esgotin les anteriors. Aquestes provisions es faran en el termini de cinc dies des de que es comuniqui a les parts pel Consolat de Mar o la persona mediadora la necessitat de fer la corresponent provisió.

Les tarifes contemplades en aquest reglament són la quantitat mínima i indisponible per a les parts.

Les tarifes seran aprovades per l’òrgan competent de la Cambra o òrgan o persona en qui ho delegui.

ARTICLE 10. CÒMPUT DE TERMINIS

Els terminis establerts en aquest reglament començaran a comptar des del dia següent a aquell en el que s’hagi efectuat la comunicació per citar-los a la sessió informativa que computarà a efectes de determinació del dia de venciment que també queda inclòs dintre del termini. La data de recepció al Consolat de Mar de qualsevol escrit o comunicació de les parts serà el que determini el compliment del termini que en cada cas procedeixi. Per tal que els escrits i comunicacions produeixin els efectes corresponents en el còmput del termini, hauran de ser suficients en forma, contingut i compliment de requisits.

Els terminis establerts es computaran per dies hàbils. Si el darrer dia del termini fos festiu o inhàbil en el lloc de recepció de la comunicació, aquest s’entendrà prorrogat fins el primer dia hàbil següent.

El mes d’agost es considerarà inhàbil a tots els efectes, excepte per acord de les parts, el mediador i el Consolat de Mar.

ARTICLE 11. REGISTRE DE MEDIADORS

Les mediacions del Consolat de Mar seran administrades per mediadors inscrits en el Registre de persones mediadores del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya.

ARTICLE 12. RESPONSABILITAT DE LES PERSONES MEDIADORES

Les persones mediadores que incompleixin les obligacions que deriven de la llei i d’aquest reglament podran ser advertides pel Consolat de Mar i es podrà suspendre la seva inscripció en el Registre de persones mediadores, sense perjudici de la reclamació de responsabilitat per danys i perjudicis que pel seu incompliment hagi causat o hagués pogut causar tant a les parts, a tercers o al Consolat.

ARTICLE 13. ALTRES OBLIGACIONS DE LES PERSONES MEDIADORES

Les persones mediadores utilitzaran els formularis facilitats pel Consolat de Mar atenent a allò que s’hi estableix i a les indicacions del servei.

Les persones mediadores duran a terme la mediació en les dependències de la Cambra i només podran portarse fora d’aquesta, quan la Cambra ho autoritzi expressament.

Les persones mediadores informaran al Consolat de Mar i mantindran una comunicació fluida i transparent per garantir el bon funcionament i qualitat del servei.

ARTICLE 14. GRUP TÈCNIC DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

S’encomana al Grup Tècnic de Mediació del Consell General de les Cambres de Catalunya la coordinació de l’activitat de les diferents Cambres, fer el seguiment de les activitats dels Serveis de Mediació Empresarial de les Cambres Catalanes, proposar millores i interpretar el present reglament.

Integraran el Grup Tècnic els responsables dels serveis de mediació de les cambres, el Secretari del Consolat de Mar, el Director del Consell General de Cambres, i aquelles persones designades a l’efecte pel Ple del Consell General de Cambres. Llevat que el Ple designi una altra persona, presidirà el Grup Tècnic el Director del Consell General de Cambres.

Disposició addicional primera

Les tarifes establertes en aquest reglament s’actualitzaran de forma automàtica amb l’IPC anual, sens perjudici de la modificació que en cada moment es pugui aprovar per part del Ple del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya. Els honoraris de les persones mediadores seran els que constin en el Registre per a cadascun d’ells. Les tarifes s’inclouen en l’annex I d’aquest reglament.

Disposició final primera

El present Reglament i els seus annexes no quedaran definitivament aprovats fins que no hagin estat proposats pel Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona i ratificats posteriorment pel Ple de la Corporació.

Disposició final segona

El present Reglament i els seus annexes no entraran en vigor fins l’endemà de la seva publicació en un Diari Oficial de la Província o Comunitat Autònoma on té la seva seu el Consolat de Mar o, en el seu cas, un dia després de la seva protocol·lització.

ANNEX I. TARIFES, HONORARIS I DESPESES

Procediment ordinari:

Totes les despeses del procediment de mediació seran facturades a les parts pel Consolat de Mar .

El preu fixat per a la sol·licitud de mediació és de 90 euros que comprèn la gestió de la sol·licitud i la comunicació a les altres parts de la sol·licitud rebuda, així com la proposta de la persona mediadora i també la revisió de la procedència de la sol·licitud i requisits corresponents.

La sessió informativa té un preu fixat de 90 euros si es fa de forma conjunta i presencialment. El import d’ambdós conceptes, 180 euros, s’haurà de satisfer en el moment de presentar la sol·licitud per part del sol·licitant, sens perjudici que posteriorment el cost sigui repartit per meitat a cada part.

En la sessió informativa es lliurarà un pressupost pel procediment de mediació visat pel Consolat de Mar que inclourà el pressupost de la persona mediadora i el cost de gestió del Consolat que podrà anar entre 300 a 500 euros per procediment. Aquest pressupost es presentarà a les parts per a la seva acceptació.

El preu de gestió del Consolat de Mar comprèn: Espais per a les sessions, formularis, comunicacions a les parts i a les persones mediadores en el procediment, convocatòries, arxiu, canvis de designació, comunicacions al jutjat, controls, emissió de certificats i documents per a les parts corresponents a la sessió informativa, sessió constitutiva inicial i final.

Els serveis de fotocòpies, missatgeria, traduccions, telèfon, email, skipe, vídeo conferència, contractació i requeriment d’experts, pèrits, assessors, relació notaris, advocats o altres persones que es requereixin per les parts per accions de caire professional i altres no compresos en el preu de gestió, abans descrit, són a càrrec de les parts prèvia acceptació del pressupost corresponent per acord de les parts.

Procediment abreujat:

En el procediment abreujat és preveu un import total de 180 euros de cost de gestió del Consolat de Mar per a tot el procediment sempre que es dugui en una sola sessió amb una durada màxima de 4 h.

L’import de la gestió del Consolat i de les sessions de mediació podran ser augmentats en un 30%, si en la mediació hi participen més de dues parts.

Les parts, en tots els procediments, hauran d’haver abonat els imports requerits i les corresponents provisions de fons abans d’iniciar les sessions corresponents.

ALTRES SERVEIS DE MEDIACIÓ

MEDIACIÓ CONCURSAL

MEDIACIÓ IMMOBILIARIA