Mediació empresarial

Us ofereix trobar solucions de forma confidencial i gestionar les vostres expectatives, solucions que en un procediment judicial o arbitral no podríeu obtenir.

(els imports indicats no inclouen l’IVA)

PROCEDIMENT ORDINARI

Taxa de sol·licitud: 90 euros

Sessió informativa: 90 euros

Despeses de gestió: de 300 a 500 euros (1)

Honoraris de les persones mediadores: Es calcularà atenent al nombre de sessions que es prevegin i que les parts, prèviament, hagin acceptat. A aquest efecte, es presentarà un pressupost previ a l’inici de la mediació que les parts hauran d’acceptar.

PROCEDIMENT ABREUJAT

Despeses de gestió: de 180 euros (1). En aquest procediment, excepcionalment, s’inclou l’import de la taxa de sol·licitud i de la sessió informativa.

Honoraris de les persones mediadores: Es calcularà atenent a l’especialitat del procediment de celebrar-ho en el termini previst de 4 h consecutives. A aquest efecte, es presentarà un pressupost previ a l’inici de la mediació que les parts hauran d’acceptar.

L’import de la gestió del Consolat i de les sessions de mediació podran ser augmentats en un 30%, si en la mediació hi participen més de dues parts.

(1) El preu de gestió del Consolat de Mar comprèn: Espais per a les sessions, formularis, comunicacions a les parts i a les persones mediadores en el procediment, convocatòries, arxiu, canvis de designació, comunicacions al jutjat, controls, emissió de certificats i documents per a les parts corresponents a la sessió informativa, sessió constitutiva inicial i final.

Els serveis de fotocòpies, missatgeria, traduccions, telèfon, email, skipe, vídeo conferència, contractació i requeriment d’experts, pèrits, assessors, relació notaris, advocats o altres persones que es requereixin per les parts per accions de caire professional i altres no compresos en el preu de gestió, abans descrit, són a càrrec de les parts prèvia acceptació del pressupost corresponent per acord de les parts.

Les parts, en tots els procediments, hauran d’haver abonat els imports requerits i les corresponents provisions de fons abans d’iniciar les sessions corresponents.

ALTRES SERVEIS DE MEDIACIÓ

MEDIACIÓ CONCURSAL

MEDIACIÓ IMMOBILIARIA