Mediació immobiliària

En la situació d’excepcionalitat generada pel COVID-19 en què es limita la llibertat de mobilitat de les persones, La Cambra ha decidit prestar un servei de mediació específic pel que fa a les situacions de conflicte que es puguin generar en els arrendaments de locals de negoci, tant a nivell comercial i de serveis (comerç, hostaleria, …) com industrials, en aquells casos en què hi hagi una situació de dificultat per part dels arrendataris o arrendatàries per a complir amb el pagament de les obligacions econòmiques del contracte; intentant aconseguir un acord beneficiós per ambdues parts, que permeti el manteniment de l’activitat empresarial.

I. La persona interessada adreçarà la seva sol·licitud a la Cambra amb el formulari facilitat per la Cambra degudament complimentat i adjuntant la documentació requerida.

II. Rebuda la sol·licitud amb el compliment dels requisits corresponents, la Cambra comunicarà a l’altra part, per qualsevol mitjà que en permeti tenir constància, la petició de mediació rebuda. La part disposarà d’un termini màxim de 3 dies per a comunicar la seva acceptació o rebuig. Transcorregut aquest termini sense obtenir resposta, la Cambra podrà tancar l’expedient per no acceptació (o rebuig) de la mediació i ho comunicarà a la part sol·licitant, tot emetent-li la corresponent certificació si aquesta li ho demana.

Si la sol·licitud no està degudament complimentada, la persona sol·licitant podrà tornar-la a presentar degudament esmenada en el termini de 2 dies. En el cas que no sigui esmenada, la Cambra podrà donar-la per desistida.

III. Acceptada la mediació per ambdues parts, se’ls comunicarà a una i altra i se’ls demanarà el corresponent abonament de les taxes que hauran de pagar per meitat, llevat d’un acord específic entre les parts al respecte.

IV. L’abonament del cost del procediment haurà de ser acreditat amb la tramesa a la Cambra del corresponent comprovant d’ingrés en el compte indicat en el termini màxim de 3 dies. Transcorregut aquest termini sense disposar del comprovant per part de les parts, la Cambra podrà tancar l’expedient i comunicar aquest extrem a les parts.

V. El Comitè Restringit del Consolat de Mar farà les designacions de les persones mediadores per atendre els casos que se sotmetin a la Cambra.

VI. El procediment de mediació es durà a terme, preferentment, per mitjans telemàtics, sempre que permetin la identificació i participació de totes les persones intervinents. Això no obsta que, si les circumstàncies aconsellen i permeten fer-les de forma presencial, es puguin dur a terme d’aquesta manera, amb la corresponent autorització per part de la Cambra.

VII. Es convocarà a les parts a la sessió de mediació a la que hauran d’assistir personalment i comunicar si estaran acompanyats per alguna altra persona.

VIII. Si convocades les parts alguna d’elles no assisteix, la Cambra podrà tancar l’expedient i procedir al seu arxiu. Això, no obsta, que les parts puguin iniciar un nou procediment de mediació, però no dona dret al retorn de l’import satisfet per dur a terme el procediment.

IX. Totes les persones intervinents estan sotmeses al principi i normes d’aplicació respecte de la confidencialitat del procediment.

X. Aquest procediment tindrà una durada màxima de 4 h consecutives. Transcorregut aquest termini es donarà per acabat el procediment.

XI. Els documents que hagin de signar les parts, com el document que reculli l’acord, s’avançarà per les parts per correu electrònic amb la corresponent signatura, sens perjudici que s’haurà de trametre l’original a la Cambra. A aquest efecte la Cambra disposarà la forma de procedir.

XII. El document que reculli l’acord, serà expedit per triplicat, essent un exemplar per a cada part i un altre per a la Cambra que restarà arxivat amb l’expedient.

XIII. La mediació serà gratuïta i només hauran d’abonar 45 euros per part, en concepte de gestió del procediment. En tot cas aquest import podrà ser modificat per part del Comitè Restringit. Aquest servei es prestarà en aquesta modalitat atenent a la decisió del Comitè Restringit i la disponibilitat pressupostària.

1. El Comitè Restringit podrà designar de forma col·lectiva persones mediadores per atendre el conjunt de peticions sense necessitat de presentar una terna per a cada cas que es sotmeti al Consolat de Mar de la Cambra.

2. Per tal de poder atendre totes les sol·licituds que es puguin rebre i no es disposi de suficients persones mediadores per atendre-les en els terminis previstos, el Comitè Restringit podrà designar altres persones mediadores per a la prestació d’aquest servei sempre que acreditin els requisits de solvència tècnica i condicions d’exercici i cobertura de responsabilitats que s’exigeix per a les persones mediadores del Registre de persones mediadores del Consell General de les Cambres de Catalunya.

3. Pel que fa a tota la resta relativa a l’àmbit d’aplicació subjectiu, les garanties del procediment i principis rectors així com a l’actuació de les persones mediadores, s’aplicarà de forma supletòria el Reglament de Mediació Empresarial de la Cambra i en cas de conflicte en la interpretació es resoldrà per part del Comitè Restringit.

4. S’habilita al Comitè Restringit per tal de fer les adaptacions que consideri en les normes del procediment per tal de garantir la finalitat del servei.

ALTRES SERVEIS DE MEDIACIÓ

MEDIACIÓ CONCURSAL

MEDIACIÓ EMPRESARIAL