Mediació immobiliària

En la situació d’excepcionalitat generada pel COVID-19 en què es limita la llibertat de mobilitat de les persones, La Cambra ha decidit prestar un servei de mediació específic pel que fa a les situacions de conflicte que es puguin generar en els arrendaments de locals de negoci, tant a nivell comercial i de serveis (comerç, hostaleria, …) com industrials, en aquells casos en què hi hagi una situació de dificultat per part dels arrendataris o arrendatàries per a complir amb el pagament de les obligacions econòmiques del contracte; intentant aconseguir un acord beneficiós per ambdues parts, que permeti el manteniment de l’activitat empresarial.

Les tarifes aplicables són les corresponents a les compreses en el Reglament de Mediació Empresarial, si bé, en aquest cas, la mediació serà gratuïta i les parts només hauran d’abonar 45 euros cadascuna, en concepte de gestió del procediment.

EXCEPCIONALMENT aquest servei es presta en aquestes condicions gràcies a l’aportació econòmica que la Cambra fa per tal de cobrir els honoraris de les persones mediadores i al compromís i oferiment d’aquests i aquestes professionals que han acceptat la reducció dels seus horaris amb la voluntat de contribuir a ajudar a superar la situació actual.

En tot cas aquest import podrà ser modificat per part del Comitè Restringit.

Aquest servei es prestarà en aquesta modalitat atenent a la decisió del Comitè Restringit i la disponibilitat pressupostària.

ALTRES SERVEIS DE MEDIACIÓ

MEDIACIÓ CONCURSAL

MEDIACIÓ EMPRESARIAL