Arbitratge

La llibertat de configuració del procés arbitral per acord de les parts, fins i tot una vegada iniciat, i la confidencialitat proporcionen avantatges i eficiència en interès de les parts, com el de comptar amb un procediment a mida.

Què és l'arbitratge?

És un dels sistemes de resolució de conflictes administrats pel Consolat de Mar.

És un procediment voluntari pel qual les parts en un conflicte, divergència o controvèrsia se sotmeten a l’arbitratge d’un tercer.

Quins principis regeixen l’arbitratge?

Voluntarietat: Les parts es sotmeten voluntàriament a la decisió d’un tercer.

Igualtat: Les parts han de ser tractades per igual, amb els mateixos drets i obligacions.

Audiència: Cada part té dret a exposar els seus raonaments, ja sigui per escrit o de manera presencial.

Contradicció: Les parts tenen dret a saber de què són acusats.

Llibertat de configuració del procés arbitral: Les parts poden determinar el procés, fins i tot una vegada aquest ja hagi començat, si estan d’acord.

Confidencialitat: Ni les parts, ni l’àrbitre, ni la cort (si n’hi hagués) poden fer públic el que coneguin durant l’arbitratge, ni el laude final. Excepte acord de les parts.

Qui presta el servei: la institució responsable

El Consolat de Mar és l’òrgan que administra i organitza el procediment.

Garanteix el compliment dels tràmits formals i reglamentaris, amb ple respecte dels principis d’igualtat, audiència, contradicció i confidencialitat.

És l’òrgan que designa els/les àrbitres que dicten la resolució definitiva, o laude.

Qui el pot utilitzar: les parts

Són totes les persones físiques i jurídiques que, per raó de l’activitat professional, empresarial o comercial, estan afectades per una divergència o conflicte derivat de la interacció operativa i que es posen d’acord per trobar una solució ràpida i definitiva: la solució arbitral.

Quins avantatges ofereix el procediment

  • L’arbitratge és lliure, voluntari i exclusiu, deriva de la voluntat, lliurement expressada per les parts de mutu acord, i exclou el procediment judicial.
  • És un procediment flexible i regulat. Les parts el poden adaptar a les seves necessitats sense perjudici de les garanties legals i reglamentàries.
  • És un procediment ràpid i, per tant, econòmic. Si les parts no acorden una altra cosa, la durada del procediment serà de sis mesos des de l’acceptació. Un procediment ràpid estalvia despeses i elimina incerteses.
  • Pot tenir diverses formes. de dret o d’equitat, nacional o internacional; segons la naturalesa de la controvèrsia i el perfil de l’àrbitre elegit.

Quines persones hi intervenen: l'àrbitre o àrbitres

És un/a professional expert/a en la matèria que s’ha de resoldre. En cas de desacord de les parts, el Consolat de Mar nomena la persona amb el perfil més idoni.

A petició de les parts, s’admet l’arbitratge col·legiat o per tribunal arbitral format per tres àrbitres.

Quines són les matèries de conflicte

Qualsevol situació de fet o de dret relativa al desenvolupament normal de les relacions professionals, empresarials o comercials, susceptible de decisió arbitral i no reservada als tribunals de justícia.

Com s'acaba el procediment: la resolució o laude

És la decisió presa per l’àrbitre; és obligatòria i executiva. Només és revocable per causes taxades de nul·litat.

Pot ser de conformitat, en cas d’acord previ de les parts.

Quin és l'àmbit d'aplicació: l'àmbit geogràfic

L’arbitratge pot ser nacional o internacional, i els laudes es poden executar a l’estranger, d’acord amb la llei internacional.

Com puc preveure l’arbitratge en les meves relacions comercials?

En els contractes es pot incloure una clàusula de submissió expressa a l’arbitratge.

CLÀUSULA: Per a la solució de qualsevol desavinença derivada del present contracte o acte jurídic, les parts se sotmeten a l’arbitratge institucional del Consolat de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria Serveis i Navegació de Barcelona, al qual se li encarrega la designació de l’àrbitre i l’administració de l’arbitratge. Les parts acorden expressament que l’arbitratge, si és de dret, no requerirà de l’àrbitre la condició d’advocat en exercici.

ALTRES SERVEIS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

RESOLUCIÓ CONSENSUADA

Us oferim el sistema que millor s’adapti al conflicte.

MEDIACIÓ

Us ajudem a trobar una solució a mida de forma confidencial.