Arbitratge

La llibertat de configuració del procés arbitral per acord de les parts, fins i tot una vegada iniciat, i la confidencialitat proporcionen avantatges i eficiència en interès de les parts, com el de comptar amb un procediment a mida.

(tarifes en euros sense l”IVA)

Taxa de registre: 200

TAXES ADMINISTRATIVES

Quantia en litigi

Mínim

% tram

Màxim

Fins a 20.000

0

1,50 %

300

De 20.001 a 50.000

300

1,25 %

675

De 50.001 a 100.000

675

1,25 %

1.300

De 101.001 a 200.000

1.300

1,25 %

2.550

De 200.001 a 500.000

2.550

0,75 %

4.800

De 500.001 a 1.500.000

4.800

0,25 %

7.300

Superior a 1.500.000

7.300

0,10 %

de l'excés

Honoraris dels àrbitres

Fins a 20.000

900

4 %

1.700

De 20.001 a 50.000

1.700

3.50 %

2.750

De 50.001 a 100.000

2.750

3 %

4.250

De 101.001 a 200.000

4.250

2 %

6.250

De 200..001 a 500.000

6.250

1 %

9.250

De 500.001 a 1.500.000

9.250

0,40 %

13.250

Superior a 1.500.000

13.250

0,40 %

de l'excés

En funció de la complexitat de l’assumpte es podrà incrementar aquesta tarifa fins al 20 % addicional.

CÀLCUL D’HONORARIS EN CAS DE FINALITZACIÓ D’UN PROCEDIMENT ARBITRAL ABANS DE DICTAR EL LAUDE

Per tal de donar l’oportunitat a les parts perquè puguin arribar a un acord transaccional en les divergències sotmeses a l’arbitratge del Consolat de Mar, el Consell de Vint ha adoptat un acord de reducció dels honoraris arbitrals, així com del cost administratiu, en tots els casos en els que les parts presentin de comú acord una sol•licitud d’arxiu o bé, a petició de la part instant una declaració de desistiment, en un procediment en curs.

La reducció d’honoraris arbitrals i de cost administratiu s’ha fixat percentualment sobre la base de la provisió de fons efectuada, en funció del moment processal en el que finalitzi l’expedient, tenint en compte la tasca duta a terme fins a l’arxiu, tant per part de l’àrbitre com del Consolat de Mar.

En la primera columna es fixa el percentatge d’honoraris de l’àrbitre sobre la provisió de fons efectuada, la resta es retornarà a la part que ha realitzat la provisió de fons. En la segona columna és fixa el percentatge que correspon al Consolat de Mar en concepte de cost administratiu, la resta es retornarà a la part que ha realitzat la provisió de fons.

L’esmentat acord serà d’aplicació a tots els expedients d’arbitratge en què les parts hagin transaccionat o desistit abans de l’emissió del laude, sense perjudici de la seva modulació en funció de les circumstàncies pròpies de cada cas, que seran avaluades pel Consell de Vint o el Comitè Restringit, si escau.

Quantia en litigi

Honoraris
d’àrbitre %

Cost administratiu %

Compareixença Arbitral

15

30

Al•legacions

30

40

Proposició Prova

40

50

Admissió Prova i citacions

50

75

Practica Prova

65

85

Conclusions

70

90

Laude

100

100

En funció de la complexitat de l’assumpte es podrà incrementar aquesta tarifa fins al 20 % addicional.

ALTRES SERVEIS DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

RESOLUCIÓ CONSENSUADA

Us oferim el sistema que millor s’adapti al conflicte.

MEDIACIÓ

Us ajudem a trobar una solució a mida de forma confidencial.